C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik - 2. praktikperiode

Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum – 2. praktikperiode.

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område.

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom.

Vidensmål.

Den studerende har viden om…

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogisk praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur:

professionsfaglig kommunikation, argumentation og samarbejde

kommunikere og samarbejde professionelt med forældre, kolleger, lærere og andre relevante aktører,

Som studerende på Vognfjederen vil du skulle deltage i relevante pædagogiske møder, blandt andet vores personalemøde, som afholdes fast hver fredag. Det forventes at du læser og gør dig overvejelser omkring dagsorden og referat inden mødet, samt at du er aktivt deltagende og kan bidrage med relevant input.

 

Endvidere vil du skulle holde et oplæg på et af personalemøderne om relevant, selvvalgt pædagogisk teori, og præsentere hvordan denne kan benyttes i institutionens pædagogiske praksis.

 

Der vil ligeledes blive lagt vægt på det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger på tilhørende skole, hvor du vil blive tilknyttet bevægelsesbåndet, samt du vil skulle have understøttende undervisning.

Da forældrene er en stor samarbejdsaktør i arbejdet med vores børn og unges trivsel, vil du også komme til at have løbende dialoger med dem.   

<![if !supportLists]>-          <![endif]>Interviews

ledelse af udviklings- og læringsrum, herunder om klasserumsledelse,

motivere, lede og samle børn og unge om konkret læring,

Du kommer til at deltage i, og selv tilrettelægge små sessioner eller læringsforløb med børnene/de unge, i både skole og på institutionen.

Det kan eksempelvis være ”aktive pauser/ brain breaks” i skolen, eller andre små undervisningsprojekter.

I klubben vil du, alt efter dine kompetenceområder kunne arbejde med f.eks. diverse kreative processor, madlavningsprojekter, bål, musik og dans, design, sport, eller hvad som helst du kunne have lyst til at byde ind med. Vi er generelt meget åbne for nye aktiviteter

<![if !supportLists]>-          <![endif]>Coorperative learning

<![if !supportLists]>-          <![endif]>Synlig læring

didaktik og metodik knyttet til læring,

redegøre for sammenhængen mellem metodiske og didaktiske overvejelser og egen pædagogiske praksis,

Planlægning, gennemførelse og evaluering er tre centrale begreber inden for det pædagogiske arbejde med børn og unge i klubverdenen.

Det er derfor vigtigt at du kan gøre dig overvejelser omkring – og redegøre for hvad for en aktivitet/ projekt du iværksætter, hvorfor netop denne, og hvordan du vil gøre.

I den forbindelse vil du blive præsenteret for, og komme til at arbejde med nogle af de redskaber, som vi på Vognfjederen benytter i vores daglige pædagogiske praksis.

<![if !supportLists]>-          <![endif]>Den nye SMTTE-model til projektbeskrivelser

<![if !supportLists]>-          <![endif]>Handleplaner

<![if !supportLists]>-          <![endif]>Dokumentation:

Artikel: ”Det er ikke altid nok bare at beskrive” af Suzanne Krogh & Søren Smidt

bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning for trivsel, læring og udvikling,

tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv,

For at kunne planlægge et målrettet pædagogisk forløb, er det vigtigt at være bekendt med hvilke problematikker/ behov der gør sig gældende blandt institutionens børn og unge. Du vil derfor i den forbindelse komme til at arbejde med observationsmetoder, med henblik på at kunne identificere/analysere disse.

Endvidere er det hensigten at du selv skal stå for at planlægge, gennemføre og evaluere et pædagogisk projekt, ud fra hvad du fornemmer/vurderer at børnene/de unge har brug for/finder interessant.

<![if !supportLists]>-          <![endif]>www.gentofte.dk – de gode ungeliv

<![if !supportLists]>-          <![endif]>Æstetiske læringsprocessor.

 

omsorg, sundhedsfremmende

og forebyggende arbejde

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser, der styrker forebyggelse samt børn og unges omsorg og sundhed, og

Ved dette mål henvises til ovenstående fremgangsmåde, hvor forebyggelse og sundhedsfremme vil komme til at indgå, som element i dine pædagogiske refleksioner vedrørende dit projekt.

 

<![if !supportLists]>-          <![endif]>Gentofte kommunes hjemmeside: Sundhed

6-18 åriges forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlig behov.

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børn og unges forudsætninger og udviklingsmuligheder

Du kan arbejde med dette mål via iagttagelser både i skolen og klubben, med henblik på dit pædagogiske projekt. Endvidere forsøge at analysere ”det hele barn”, set ud fra en skolemæssig sammenhæng kontra klub sammenhæng. På den måde kan du forsøge at arbejde med barnets/ den unges styrker ud fra forudsætninger og udviklingsmuligheder.

<![if !supportLists]>-          <![endif]>Marianne Hedegaards iagttagelsesmetode af Pernille Hvid

<![if !supportLists]>-          <![endif]>Smidt & Kopart: Fortællinger.

<![if !supportLists]>-          <![endif]>Den litteratur som vi anbefaler i forhold til målgruppen, afhænger af hvad du som studerende vælger at have fokus på. Det kan f.eks. omhandle emner som ADHD, autisme, angst, børn og unges generelle udvikling m.m.

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Der er sat en times 1:1 praktikvejledning af om ugen. Dagsordenen til denne udarbejder den studerende og praktikvejlederen i fællesskab, og der vil blive lagt særligt vægt på den studerendes behov, i forhold til vejledning. Derudover er der mulighed for løbende sparring med vejleder og det øvrige personale i institutionen.

Vi har et personalemøde hver fredag. Her kan der også reflekteres over situationer eller pædagogiske emner. Du må gerne sætte et punkt på dagsordenen som du har undret dig over eller finder interessant. Dette kan aftales på vejledningsmøderne.

 

Portfolioen inddrages til hver vejledning i aftale mellem vejleder og studerende. Denne gøres til genstand for refleksion over den pædagogiske praksis. Her er SMTTE modellen bl.a. et af de værktøjer der kan bruges i forhold til målsætning, udførelse og evaluering af egen praksis.